آحرین مقالات آموزشی
2014-09-04

ویژگی های نخ پنبه ای در لباسهای نیروهای مسلح

پيشگفتار

 استاندارد ويژگيهاي نخ پنبه‏اي مورد مصرف در تار و پود پارچه‏هاي لباس كاري نيروهاي مسلح كه بوسيله كمسيون فني صنايع نساجي تهيه و تدوين شده و در بيست و نهمين كميته ملي استاندارد صنايع نساجي مورخ 64/7/27 مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه بشرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشور هاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارت هاي موجود در اجراي آزمايش هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

 نتايج تحقيقات و آزمايشات كارشناسان داخلي

 ويژگيهاي نخ پنبه ‏اي مورد مصرف در تار و پود پارچه هاي لباس كاري نيروهاي مسلح

  1 – هدف

 اين استاندارد در بردارنده ويژگيهاي ضروري نخ هاي صد در صد پنبه‏اي مورد مصرف در تار و پود پارچه هاي لباس كاري نيروهاي مسلح ميباشد .

  2 – دامنه كاربرد

 2-1- اين استاندارد شامل نخهايي ميگردد كه از جنس صد در صد پنبه بوده و در سيستم ريسندگي 1‌ پنبه‏اي توليد شده باشند .

 2-2- اين استاندارد در مورد نخهايي قابل اجراست كه روي بوبين پيچيده شده و آماده ارسال به مرحله بعد از بوبين پيچي ( چله كشي يا ماسوره پيچي ) هستند .

 2-3- در اين استاندارد از ويژگيهاي مربوط به نوع عمليات تكميلي گفتگو نخواهد شد.

 يادآوري –

 بطور معمول براي بافندگي پارچه لباس كار نيروهاي مسلح از نخ خام استفاده ميگردد .

  3 – واژه‏ ها و تعاريف

 3-1- پارتي – به كالائي گفته ميشود كه همجنس , همنوع و همتاب بوده و داراي نمره نخ مشابه باشد ( خواص يكسان شيميائي , فيزيكي و ظاهري .)

 3-2- نمره نخ در سيستم انگليسي (Ne) : بيان كننده تعداد هنگ‏ها 2 در يك پوند 3نخ ميباشد 3-3- نمره نخ در سيستم متريك (Nm) : عبارتست از طولي از نخ بر حسب متر كه وزن آن يك گرم باشد .

 3-4- نمره نخ در سيستم تكس (Tex) : بيان كننده وزن مخصوص خطي بوده و عبارت از وزن 1000 متر نخ بر حسب گرم ميباشد ( دسي تكس  تكس است ).

 3-5- رطوبت بازيافتي 4استاندارد : عبارت است از مقدار رطوبت بازيافتي مجازي كه نخ ميتواند در شرايط استاندارد دارا باشد ( طبق استاندارد ملي ايران بشماره .948)

 3-6- نپ 5: نايكنواختي است در نخ به طول حداكثر 1 ميلي متر و مقطع موثر 200 درصد بيشتر از مقطع موثر ميانگين نخ .

 3-7- نقطه ضخيم 6: نايكنواختي است در نخ با مقطع موثر 50 درصد بيشتر از مقطع موثر ميانگين نخ .

 3-8- نقطه نازك7 : نايكنواختي است در نخ با مقطع موثر 50 درصد كمتر از مقطع موثر ميانگين نخ .

  4 – ويژگيها

 4-1- نمره نخ

 4-1-1- نمره نخ تار و نمره نخ پود – اين نمرات بايد طبق جدول شماره (1) باشند .

4-1-2- حد رواداري نمره نخ 3 درصد ميباشد ( آزمون بروش مندرج در استاندارد ملي ايران به شماره 28 انجام گيرد

 4-1-3- نخ تار بايستي بصورت نخ دولاي تابيده باشد ولي نخ پود ميتواند بصورت نخ دولاي تابيده و يا نخ يك لاي تابيده باشد .

4-2- تاب در متر نخ : مقدار تاب نخ يك لا و دولا بايستي طبق جدول شماره (2) باشد ( آزمون بروش مندرج در استاندارد ملي ايران بشماره 32 انجام ميگيرد ) در جدول مزبور جهت تاب پيشنهادي است

 4-3- نيروي گسيختگي نخ تا حد پارگي : حداقل نيروي گسيختگي نخ تا حد پارگي براي نخ هاي شانه نشده ( پود ) 13 گرم بر تكس و براي نخ هاي شانه شده ( تار ) 15 گرم بر تكس ميباشد (. آزمون بروش مندرج در استاندارد ملي ايران بشماره 29 انجام ميگيرد .)

 4-4- افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي : حداقل افزايش نسبي طول نخ تا حد پارگي 7 درصد ميباشد (. آزمون بروش مندرج در استاندارد ملي ايران بشماره 29 انجام ميگيرد .)

 4-5- درصد ضريب تغييرات

نايكنواختي 8(%cv) – حداكثر درصد ضريب تغييرات نايكنواختي انواع نخ هاي مورد بحث طبق جدول شماره (3) ميباشد

. 4-6- ميزان نپ – حداكثر تعداد نپ مجاز موجود در 1000 متر نخ طبق جدول شماره (4) ميباشد .

 4-7- ميزان نقاط نازك : حداكثر تعداد نقاط نازك مجاز موجود در 1000 متر نخ طبق جدول شماره (4) ميباشد .

 4-8- ميزان نقاط ضخيم : حداكثر تعداد نقاط ضخيم مجاز موجود در 1000 متر نخ طبق جدول شماره (4) ميباشد .

 يادآوري -اعداد داده شده در مورد نخهاي دولا , براي هر لاي نخ ميباشد

 4 -9- رطوبت مجاز : درصد رطوبت مجاز نخ استاندارد شماره 30 ايران تعيين ميگردد .

 4-10- گره نخ

 4-10-1- حداكثر تعداد گره قابل قبول در هر كيلوگرم نخ بطور متوسط 20 عدد براي نخ يك لا و 3 عدد براي نخ دولا ميباشد .

 4-10-2- ضخامت گره بايد بيش از سه برابر قطر نخ باشد .

 4-10-3- در ازاي دم گره نبايستي بيش از 5 ميلي متر باشد .

 4-11- عيوب غير مجاز – علاوه بر مطالبي كه پيش از اين بدانها اشاره شد , بوبين ها بايستي عاري از عيوبي به شرح زير باشد . تعداد واحد معيوب مجاز در هر پارتي طبق جدول شماره (5) مشخص ميگردد .

 4-11-1- پارگي لاي نخ در نخهاي دولا

 4-11-2- پارگي نخ در بوبين بدون اينكه گره خورده باشد .

 4-11-3- پيچش نامنظم نخ بدور بوبين و ريزش نخ .

 4-11-4- سست بودن گره .

 4-11-5- آثار فشردگي , خراشيدگي , شكستگي در بوبين ها .

 4-11-6- اختلاف وزن خالص بوبين هاي هر پارتي ( حد رواداري نسبت به ميانگين پنج درصد ميباشد .)

  5 – بسته‏ بندي

 5-1- بسته‏بندي بوبين نخ .

 5-1-1- نخ بايد سالم و تميز و بصورت بوبين عرضه گردد .

 5-1-2- تمام بوبين هاي يك پارتي بايستي داراي ابعاد يكسان باشند .

 5-1-3- وزن ناخالص بوبين هاي هر پارتي , با احتساب حد رواداري 5 درصد نسبت به ميانگين , بايستي يكسان باشد .

 5-1-4- بسته‏بندي بوبين ها بايستي در كيسه هاي پلي اتيلن و يا سلوفان بيرنگ و سالم انجام گيرد .

 5-1-5- وزن كل محموله , بايستي برابر با ميزان اظهار شده از سوي فروشنده باشد .

 5-1-6- ابتدا و انتهاي نخ در بوبين بايستي مهار شده باشد .

 5-1-7- بوبين داراي نخ رزرو در محل مناسب و با طول كافي باشد .

 5-2- بسته‏بندي بوبين در كارتن .

 5-2-1- بوبين ها بايستي در كارتنهايي از جنس مقواي فشنگي مقاوم بسته‏بندي شود . و تمام كارتن هاي موجود در يك پارتي از كالا , بايستي داراي ابعاد يكسان بوده و پس از قرار دادن كالا در كارتن , درب آن متوسط نوار چسب كاغذي بنحوي چسبانده شود كه علاوه بر پوشانيدن تمام طول درز كارتن از طرفين نيز به ميزان حداقل 10 سانتي متر كشيده شده و بر دو پهلوي كارتن چسبانده شود و يا از منگه استفاده گردد .

 5-2-2- بسته‏بندي نخ در كارتن بايد طوري باشد كه در موقع حمل و نقل به محتويات آن صدمه‏اي وارد نيايد .

  6 – برچسب و نشانه گذاري روي بوبين و كارتن

 6-1- نشانه گذاري بر روي بوبين , اطلاعات زير بايستي در محل مناسبي بر روي بوبين نوشته شود :

 6-1-1- نام ونشان سازنده

 6-1-2- نمره و تعداد لاي نخ

 6-1-3- جنس نخ ( صد در صد پنبه )

 6-1-4- شماره پارتي

 6-1-5- نام كشور سازنده ( در مورد صدرات و واردات )

 6-1-6- شماره سفارش

 6-1-7- ساير نشانه هاي مورد نياز

 6-2- نشانه گذاري روي كارتن – قسمت خارجي هر كارتن بايستي داراري اطلاعات زير باشد :

 6-2-1- نام و نشان سازنده

 6-2-2- نمره و تعداد لاي نخ

 6-2-3- جنس نخ ( صد در صد پنبه )

 6-2-4- شماره پارتي

 6-2-5- شماره سفارش

 6-2-6- شماره كارتن

 6-2-7- تعداد بوبين در هر كارتن

 6-2-8- وزن ناخالص

 6-2-9- وزن خالص

 6-2-10- نشانه چتر

 6-2-11- نشانه فلش

 6-2-12- نشانه قلاب كه روي آن ضربدر كشيده باشند .

 6-2-13- نام كشور سازنده ( در مورد صادرات و واردات )

 6-2-14- مقصد

 6-2-15- ساير نشانه‏هاي مورد نياز

 يادآوري –

 تمام نوشته ها بايستي با خط خوانا و بزبان فارسي نوشته شود .

 در مورد صادرات و واردات لازم است كه اطلاعات لازم به زبان مورد توافق سفارش دهنده و توليدكننده بر روي كارتن درج گردد .

  7 – مطابقت با ويژگيهاي استاندارد

 7-1- نمونه برداري

 7-1-1- نمونه هاي مورد آزمون بايد معرف واقعي خواص نخ در پارتي بوده و بطور تصادفي انتخاب شوند .

 7-1-2- جهت انجام آزمونهاي لازم , بايد از هر پارتي  طبق جدول شماره (5) نمونه برداري گردد